Privacy & cookie verklaring Vereniging van Keurslagers

Welkom op de privacy & cookie verklaring van Vereniging van Keurslagers (hierna aangeduid als de Verenigingwijons en onze). Wij respecteren uw privacy en zijn vastberaden uw persoonsgegevens goed te beschermen.

In deze privacy & cookie verklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verwerken in onze rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Verder bevat deze verklaring informatie over welke (type) cookies wij plaatsen.

Het is belangrijk dat u deze privacy & cookie verklaring goed doorleest. Aangezien wij deze privacy & cookies verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen, raden wij u aan om deze webpagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

In geval wij uw persoonsgegevens voor een andere verwerking willen gebruiken dan beschreven in deze privacy & cookies verklaring, dan zullen wij u hierover uiteraard vooraf informeren.

Privacy

Wie zijn wij?

Wij zijn de Vereniging van Keurslagers, gevestigd aan de Fokkerstraat 2, 3833 LD in Leusden. U kunt ons verder per e-mail bereiken op info@keurslager.nl of telefonisch op: 033 – 494 04 19.

Wat betekenen al die termen uit de AVG?

De AVG bevat tal van definities waarvan wij de belangrijkste hieronder voor u uiteen zullen zetten:

 • persoonsgegevens: alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene), waaronder u, kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. U kunt hierbij denken aan namen, adressen, telefoonnummers, financiële gegevens en IP-adressen.
 • verwerken: alle handelingen ten aanzien van persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • verwerkingsverantwoordelijke: een (rechts)persoon, zoals wij, die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • verwerker: een (rechts)persoon, die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, zoals wij, persoonsgegevens verwerkt;

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder andere:

 • uw voor- en achternaam, titel, geslacht, nationaliteit, het bedrijf waar u werkt of uw functie,
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • bedrijfs- en financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer, KvK nummer en Btw nummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens; en
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Op welke manier verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op meerdere manieren, maar met name van u zelf. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u ons zelf of namens uw bedrijf een opdracht voor dienstverlening geeft, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt, een (contact)formulier op onze website invult, ons een e- mail stuurt, bij ons solliciteert of uw visitekaartje aan een van onze medewerkers geeft.

Verder verzamelen wij persoonsgegevens door het raadplegen van registers (bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel), websites en andere openbare bronnen.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om onze diensten zo goed mogelijk aan u te kunnen of met u samen te werken. Daarbij verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dienstverlening: Wij verwerken die persoonsgegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de ten behoeve van u of uw bedrijf uitgevoerde diensten. Deze diensten worden hoofdzakelijk aan uw leden (Keurslagers) geleverd.
 • Marketing- en acquisitieve doeleinden: Om onze kring van (potentiële) klanten, partners en leveranciers te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met informatie waarvan wij denken dat deze interessant kan zijn voor u of uw bedrijf, waaronder nieuws, aanbiedingen of uitnodigingen voor evenementen.
 • Gebruik en verbetering van onze websites: Op onze website kunt u uw interesse in onze dienstverlening kenbaar maken via een contactformulier. Om het gebruik en het gebruiksgemak van de verschillende onderdelen van onze website te volgen en waar nodig te verbeteren, verzamelen en analyseren wij het surfgedrag van de bezoekers op onze website.
 • Klanttevredenheidsonderzoeken: Uiteraard vinden wij het belangrijk om van u te horen wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom kunnen wij u na afronding van de dienstverlening of tijdens een langlopende samenwerking uitnodigen een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen.
 • Sollicitaties: Als u bij ons solliciteert, dienen wij uiteraard over uw persoonsgegevens te beschikken om uw sollicitatie te kunnen behandelen. De persoonsgegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure,tenzij u ons toestemming geeft de gegevens langer te bewaren ten behoeve van een eventuele propositie in de toekomst.
 • Toegangscontrole en beveiliging: Bij het bezoek van onze vestiging in Leusden noteren wij uw voor- en achternaam en het bedrijf waar u werkt. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat wij in geval van calamiteiten weten wie bij ons in het pand aanwezig zijn

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Op grond van de AVG mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een grondslag bestaat. Onze verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende grondslagen uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke plicht;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang, waarbij we ons belang tegen uw belang op bescherming van uw gegevens zorgvuldig hebben afgewogen.

Voor zover de verwerking geschiedt met uw toestemming heeft u op elk moment het recht deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

In sommige gevallen kan nodig het zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn:

 • als wij om onze diensten te kunnen verlenen bepaalde gegevens zullen moeten delen met samenwerkingspartners; en
 • doordat wij externe leveranciers inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacy & cookie verklaring, zoals onze IT leveranciers, ons administratiekantoor, consultants, mediabureaus en drukkerijen

Ten aanzien van deze derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen zich twee situaties voordoen:

 • de derde partij is zelf ook verwerkingsverantwoordelijke en dus zelf verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. Indien nodig maken wij met deze partijen afspraken over de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens; of
 • de derde partij heeft te gelden als verwerker van de Vereniging in welk geval wij een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde partij die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt. In geval deze verwerkers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte in een land zonder passend beschermingsniveau, dan zal onze verwerkersovereenkomst met deze derde partij passende waarborgen bevatten die dienen te worden getroffen om een voldoende hoog beschermingsniveau te bieden.

Veelal zullen deze waarborgen eruit bestaan dat wij met de verwerker de door de Europese Commissie vastgestelde zogenaamde standaard contractbepalingen zullen overeenkomen.

Verder verzamelen wij door middel van Google Analytics het surfgedrag van onze websitebezoekers om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren . Wij doen dit echter op een privacy vriendelijke manier: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres wordt geanonimiseerd en wij delen uw persoonsgegevens niet met Google.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en vastgelegd.

Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijnen aan. Zo moeten wij op basis van bijvoorbeeld fiscale wetgeving factuur-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van zeven jaar bewaren. Voor eventuele schadeclaims zullen wij bepaalde gegevens soms nog langer moeten bewaren.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, misbruik of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens bij de Vereniging neemt u dan contact met ons op via info@keurslager.nl.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene kunt u de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien.

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de persoonsgegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet (waaronder de AVG en de Uitvoeringswet AVG) aan uw verzoek tegemoet kunnen komen.

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen. Wij zullen u uiteraard gemotiveerd informeren indien wij aan een bepaald verzoek geen gehoor geven of kunnen geven.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Cookies

Wat zijn cookies?

Deze cookies zijn geen vleesvervangers, maar ze zorgen wel voor een sappige gebruikerservaring! Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die bij het gebruik van onze website worden meegestuurd en die uw computer of mobiele apparaat opslaat. Naast de cookies die de Vereniging meestuurt kunnen ook derden via onze website cookies op uw apparatuur plaatsen.

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies. Deze soorten cookies (waaronder die van derden) worden hieronder uitgelegd:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en vergroten het gebruiksgemak. Hierbij valt te denken aan cookies die detecteren dat u de website bezoekt vanaf een mobiel apparaat en het formaat daarop aanpassen en cookies die uw gegevens opslaan zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen.

Naam van cookie Bewaartermijn    Doel van cookie
Load-cookies-consent  Gedurende browsersessie Deze cookie achterhaalt/slaat op of de gebruiker toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
MijnVersplatformGedurende browsersessie Deze cookie achterhaalt/slaat op of de gebruiker ingelogd is op het VPI platform (als beheerder).

Analytische cookies

Om onze website verder te kunnen verbeteren en waar nodig aan te passen, gebruiken wij analytische cookies. Door deze analytische cookie kunnen wij bijvoorbeeld inzichtelijk krijgen hoe, wanneer en waarmee u onze website gebruikt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Google plaatst daarbij de volgende cookies:

Naam van cookie BewaartermijnDoel van cookie
_ga24 maandenDeze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over het bezoek aan de website.
_gat1 dagDeze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te vertragen.
_gid1 dagDeze cookie registreert een ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren van de bezoekers die de website gebruiken.

Zoals aangegeven in het privacy gedeelte van deze privacy & cookies statement gebruiken wij een privacy vriendelijke variant van Google Analytics. Zo wordt uw IP-adres wordt geanonimiseerd en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Het privacy beleid van Google treft u aan onder deze link.

Cookies van derden

Onze website bepaalde social media buttons, waaronder Facebook en Instagram, waarmee u op een snelle en gemakkelijke manier de social media kanalen van de Vereniging kunt bekijken.

Verder kunt u op onze website kookvideo’s van de Vereniging bekijken, bijvoorbeeld over het bakken van verschillende soorten vlees. Deze video’s worden gehost door YouTube en zijn via de mediaspeler van YouTube op onze website te zien. YouTube plaatst een cookie op uw computer of mobiele apparaat en stuurt gegevens over uw kijkgedrag naar haar servers.

De Vereniging is niet verantwoordelijk voor de verwerken van persoonsgegevens via deze sociale mediakanalen of platformen en de door deze partijen geplaatste cookies. Deze privacy & cookieverklaring is daarop niet van toepassing. De Vereniging raadt u aan om bij het bezoek van deze social media kanalen en platformen de van toepassing zijnde privacy- en cookieverklaringen te raadplegen.

Kan ik de cookies uitzetten en verwijderen?

De meeste browsers zijn ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen om het plaatsen van cookies uit te zetten of aan te geven wanneer een cookie wordt geplaatst.

U kunt de cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser. De eerder gegeven toestemming wordt daarmee ingetrokken.

Indien u het plaatsen van cookies helemaal uitzet of de cookies verwijderd, kan het zijn dat de website niet optimaal werkt.

Hoe kunt u ons bereiken?

Indien u meer wilt weten of vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens of de geplaatste cookies, dan kunt u contact met ons opnemen:

Vereniging van Keurslagers Fokkerlaan 2
3833 LD LEUSDEN
E: info@keurslager.nl
T: 033 – 494 04 19

Deze privacy & cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 26 januari 2021.